Reklamace

Projevila se na zakoupeném zboží vada? I přesto, že prodáváme velmi kvalitní zboží, může se stát, že bude nutné zboží reklamovat. Pro rychlé vyřízení reklamace postupujte podle níže uvedených bodů. Pokud je zboží bez vady a jen jste změnili názor, využijte možnosti vrácení zboží


Jak reklamovat zboží
 1. Pečlivě si přečtěte tuto stránku až do konce

 2. Ujistěte se, zda je zakoupené zboží ještě v záruce, tj. neuplynula doba dva roky od převzetí zboží

 3. Vyplňte reklamační dopis a přiložte jej ke zboží - vzor dopisu ve formátech: MS Word (DOCX), PDF

 4. Zboží zabalte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu

 5. Zásilku neposílejte na dobírku.

 6. Odešlete zásilku na adresu naší provozovny:

  Oľga Candríková
  Lísek – Lhota 133
  592 45 Lísek
  Česká republika

 

Jakmile k nám zásilka dorazí, budeme Vás informovat. O vyřízení reklamace Vám zašleme e-mailem vyjádření a domluvíme další možný postup (výměna zboží, vrácení peněz atp.)

Všeobecné podmínky

Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Oľga Candríková a u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem a zákonem o obchodních korporacích  č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Vymezení pojmů

Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nikoli spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí reklamačním řádem v rozsahu, ve kterém se ho týká a zákonem o obchodních korporacích.

Reklamace – uplatňování práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.

V rámci internetového obchodu se jedná vždy výhradně o uzavření kupní smlouvy dle § 53 a násl. občanského zákoníku za použití prostředků komunikace na dálku. Předmětem koupě je zboží. V případě osobního odběru zboží dochází k uzavření kupní smlouvy již při zaslání potvrzení objednávky.

Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží dodané kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny.

Prodávající je odpovědný za to, že prodané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že prodávané zboží je bez vad a má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na bezplatné a bezodkladné uvedení zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující si vybere mezi výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, kdy kupující před převzetím o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. V souladu s § 620 Občanského zákoníku činí pro spotřební zboží 24 měsíců. Tato doba se vztahuje na osoby, které jsou spotřebiteli. Záruční doba všem osobám kteří nejsou spotřebiteli a používají zboží pro účel podnikání s tímto zbožím, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Záruční doba na prodávané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě, že je reklamace řešena výměnou výrobku, začíná nová záruční doba pro tento výrobek od jeho převzetí kupujícím. Zákazníkovi je vystaven nový záruční list. Další případná reklamace se uplatňuje na základě tohoto nového záručního listu.

Práva kupujícího, který je spotřebitelem, při uplatnění záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy

 • jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se opakovaně nebo ve větším počtu a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jejich dílů) způsobené řádným používáním. Nárok na uplatnění záruky zaniká též v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je na zboží poskytována delší než zákonná záruka, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. (Prodávající poskytne kupujícímu daňový doklad (fakturu) o úhradě zboží, který následně zastupuje záruční list.)
 

Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují na adrese skladu prodávajícího, tj. Lísek - Lhota 133, Lísek. Vrácení zboží do 14 dní od nákupu a odstoupení od kupní smlouvy není reklamace.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující má tehdy právo na výměnu zboží za nové, nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, vede si kupující ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží popř. označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající si neúčtuje žádné poplatky za oprávněnou či neoprávněnou reklamaci.

Je-li reklamace, podaná během 1. až 24. měsíce od dodání zboží, uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího. Při takto uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace.

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Doporučujeme kupujícímu aby si tato potvrzení uchovával po dobu platnosti záruky.Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2022

Zpět do obchodu